Sprawy gospodarcze

  • obsługa prawna firm, spółek
  • akty założycielskie, rejestracje
  • sporządzanie i weryfikacja kontraktów handlowych, gospodarczych, umów budowlanych
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • sprawy o zapłatę