Sprawy cywilne

  • dochodzenie należności z umów, z faktur, za bezumowne korzystanie
  • zniesienie współwłasności: podział majątku, wyodrębnianie lokali, podziały pionowe budynku, spłaty, dopłaty, nakłady
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne i śmierć osoby bliskiej, inne zdarzenia
  • sprawy o zapłatę
  • o wydanie nieruchomości
  • o ochronę posiadania
  • roszczenia z rękojmi i gwarancji
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • inne sprawy o zapłatę